افغانستان‌ده اۉزبېک ملي غایه‌سی و تیل تعلیمی دستورلری

اوشبو کتاب ایکّی بۉلیمدن عبارت بۉلیب، بیرینچی بۉلیمی «افغانستانده اۉزبېک ملي غایه‌سی» دېب اته‌له‌دی. بونده «ملی غایه» توشونچه‌سینی ایضاحلاوچی بیر قطار سیاسي-اجتماعي اصطلاح و اتَمه سۉزلر و عباره‌لر، جمله‌دن انسان و جمعیت، همجهتلیک و دخلدارلیک، اجتماعي عدالت، ملي مقصد، بخت و اېرکینلیک، ملي ذهنیت و ملی مفکوره، فکر و جمعیت کبی توشونچه‌لرگه تعریف بېریلیب، اولر شرحلنیب کېله‌دی. معلوم که انسان بو کبی توشونچه‌لرنی اولرنینگ لغوي همده اتَمه معنالری و قۉللنیش جایلری بیلن اۉرگنیب اۉزلشتیرمگونچه، تیل و ادبیاتنی اۉقیش و اولرنی اۉرگنیش‌نینگ ضرورلیگی و اهمیتینی هم توشونه آلمه‌یدی. کتابده، افغانستان اۉزبېکلری سان جهتدن اۉزبېکستان جمهوریتیدن تشقری، باشقه مملکتلرده یشاوچی اۉزبېکلرگه کۉره کۉپچیلیکنی تشکیل ایېتگنی و اولرنینگ تیلی هم اۉزبېکستاندن کېیین ایکینچی اۉله‌راق رسمیلیک مقامینی کسب اېتگنی هم حقلی روشده قید اېتیب اۉتیله‌دی.

یازووچی: نصرالله اۉغلی شهرت برلاس

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۰

حجم: ۷۹۸.۷۳ KB