خزاین المعانی

امير عليشير نوايی حياتی و آثاری بویوک عالم و متفکر شاعر امیر علیشېر نوایی میلادي ١٤٤١۔ییلی، فبروری آیی نینگ ٩۔سیده امیر تېمورنینگ کېنجه اۉغلی شاهرخ میرزا سلطنتی دوریده هرات شهریده دنیاگه کېلدی. آته‌سی غیاثالدین کیچکینه و اونینگ ایریم قرینداشلری تېموریلر درباریگه جوده یقین شخصلردن بۉلگن. علیشیر نینگ بی‌بی‌لری تېموري شهزاده‌لرنینگ اېنه‌گه‌لری بۉلگن. آنه‌سی تاماندن علیشیر بېک نینگ باباسی سلطان حسین نینگ باباسی بایقرا نینگ امیرلریدن اېدی. بو حالت علیشیر بېک نینگ تېموري شهزاده‌لر، جمله‌دن شهزاده حسین بیلن بیرگه تربیه‌لنیشیگه سبب بۉلگن. علیشیر تۉرت۔بېش یاشلریده شهزاده حسین بیلن بیرگه اۉقیی باشله‌یدی. لېکن بو مکتبداشلیک اوزاققه بارمیدی. چونگه بو دورگه کېلیب تېموري شهزاده‌لر اۉرته‌سیده تاج و تخت تله‌شیش رقابتی اۉز اوجیگه چیقه‌دی. اینیقسه، ١٤٤٧۔ییلده شاهرخ میرزا نینگ اۉلیمیدن کېین باشلنگن اوروش و کوره‌شلر خراسان و اونینگ مرکزی بۉلگن هراتنی هرج و مرج و قیرغینلر اۉچاغیگه ایلنتیرهدی. مردم روزگارنینگ بو فتنهسیگه برداش بېره آلمه‌ی، جان سقلش مقصدیده، اوی۔جایلرینی تشلب، باشلری آققن تامانگه کېتیشگه مجبور بۉله‌دیلر.

یازووچی: علیشېر نوایی

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۷۲۵

حجم: ۹.۶۱ MB