معاصر اۉزبېک حکایه‌لری

افغانستان معاصر اۉزبېک یازووچیلریدن تنلنمه حکایه‌لر. کتاب نامی: معاصر اۉزبېک حکایه لری. تۉپلب نشرگه تیارلاوچی: محمد کاظم امینی. مقوا دیزاینی: هلال الدین بهایی. حروفچين: تېموربېك. صحیفه لرسانی: (۶۸) (چاپ ایتیلمه‌گن اثر)

یازووچی: محمد کاظم امیني

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۶۸

حجم: ۲.۷۶ MB
شو موضوعده‌گی کتابلر