مبدا نور

شاعر و مصنف: بابا عبدالرحیم مشرب. مقدمه وقیته‌تۉزه‌تیب نشرگه تیارلاووچی: محمد کاظم امیني. باسیلگن ییلی: ۱۳۹۴ییل. نشرقیلووچی: میمنه مستقل جریده‌سی(۹) باسیلگن یېری: الازهرانتشاراتی مؤسسه‌سی،کابل. چاپ نوبتی: بیرینچی،بېتلر سانی:۳۳۴+۵۰+۱۵=۳۹۹بېت

یازووچی: بابا رحیم مشرب

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۳۸۳

حجم: ۵.۲۷ MB