سقر آت

کتاب آتی: سقر آت. یازووچی: سید هاشم جعفري. مهتمم: محمد حلیم یارقین. نشر اېتووچی: افغانستان قلم انجمنی. نشر ییلی؛ ۱۳۸۹ ش. سانی: ۱۰۰۰ جلد. نشر یېری: کابل میوند باسمه ‌خانه‌سی.

یازووچی: سید هاشم جعفری

تیل: اۉزبېکچه

بېت: ۵۰

حجم: ۴.۳۱ MB