یاش شاعر ۔ دستگیر فرهود رباعي‌لریدن

۲۰۱۷-۰۲-۰۴

 

 

 

ییغلاق کۉزینگه سورمه بۉلیب آققن‌من

آیدېک یوزینگگه دعا قیلیب باققن‌من

صبریم کییمینی بۉلمه‌دی دېب ییرتیب

ایستک اېتَگیمنی سیلکیلب قاققن‌من

***

کۉنگلینگ اویینه آتیمنی محکملب قۉی

کولگینگ بیله قیز خواطریم جملب قۉی

چرچب کېله‌من۔کو کېچ قورون ایشدن سېن

سېوگینگ سوویدن بیرگینه چای دملب قۉی

***

بیر کول ینه بیر مرته مېنی بوز گۉزه‌لیم

مېندن ینه بیر تېلبه ییگیت توز گوزه‌لیم

ساچینگگه مېنی باغله مېنی باغله مینی

یا تورموش ایپیمنی لطف قیل، اوز گوزه‌لیم

***

سین گل بۉله قال مېن اېسه بلبل گۉزه‌لیم

اربابیم اۉزینگ مېن اېسه بیر قول گۉزه‌لیم

مېن شعر یازه‌ی شعر یازه‌ی شعر یازه‌ی

سین کول گۉزه‌لیم کول گۉزه‌لیم کول گۉزه‌لیمشو موضوعده