نوایی دُردانه‌لری

۲۰۱۷-۰۲-۲۷

 

نوایی دُردانه‌لری

               

نفعینگ اگــــر خلق‌قه بېشک دورور،

بیل‌که بو نفع اۉزینگه کۉپراک دورور.

اولوس بۉلسه معمور بیرگنج اېرور،

که اندین جهان فتحی آسان دورور.

اگـــــر قیلمه‌دی اېل حمایت سنگا،

اۉزینگدین کېراک دور شکایت سنگا.

سپهْ خاطرین لطف ایله شاد قیل،

رعـیـتـنـی عدل ایلب آباد قیل.

آدمي اېرسانگ دېماگیل آدمي،

آنی‌که یۉق خلق غمیدین غمي.

حق یۉلیدا کیم سنگا بیرحرف اۉقیتمیش رنج ایله،

ایلاماک بۉلماس ادا آنینــگ حقین یوز گنج ایلا.

بیراوکیم انگا همت اۉلدی بلند،

اېـــرور آدم اهلی ارا ارجمند.

بو گلشن ایچــره که یۉقتور بقا گلـــی‌غه ثبات،

عجب سعادت اېرور چیقسه یخشیلیک بیله آت.

نخل‌غه دهقان چو بېرور پرورش،

بۉلور انگا میوه و گل بېرماق ایش.

عامي طبیب کیم اېــــــــــرور شاگرد جلاد،

اول تیغ بیلا بو زهر بیلا هلاک قیلغوچی بیداد.

قـوینی شبان اسره‌مه‌سه آی‌ و ییل،

آچ بۉریلر طعمه‌سی دور های بیل.

شاه که اولوس حالیدین آگاه اېماس،

جز مَی ومطرب انگا دلخواه اېماس.

مېنی مېن ایسته‌غـــن اۉز صحبتیــگــه ارجمند اېتمس،

مېنی ایستر کیشی نینگ صحبتین کۉنگلوم پسند اېتمس.

یوز تومان ناپاک اېردین یخشی راق،

پاک خاتون‌لار ایاغــی نینگ ایزی.

منافق شیوه ظالم دۉســـت لاردین،

مخالف طبع دشمن لـرکۉپ آرتوق.

آز ایش اوچون تندو شتاب ایلاما،

قتل و ســیاست دا شتاب ایلاما.

جهل اهلی بیلا کیم کـــــه الفت بۉلغای،

اول الفتی ایچره یوز مینگ آفت بۉلـغای.

عالم اهلی بیلینگیزکیم ایش اېماس دشمن‌لیغ،

یار اۉلونگ بیربیرینگیزگه که اېرور یارلیغ ایش.

منگا عشق دردی اېماس مهلک بس،

زمان دردی اهل زمان دردی همدیر.

دوران اهلی نینگ جسمی دا هم جان بۉلغیل،

هم جـــــــــان لاریغا مایۀ درمان بۉلغیل.

بیلمه‌گنینی سۉروب اۉرگنـگن عالم،

عارلنیب سۉره‌مه‌غان اۉزیگه ظالم.

یوز جفا قیلسه مېنگا بیر قتلا فریاد ایلامــان،

اېلگا قیلســــه بیرجفا یوز قتلا فریاد ایلارام.

کیم‌که اولوغراق انگا خــدمت کېراک،

کیم‌که کیچیکراق انگه شفقت کېراک.

هر کیشی‌کیم بیراوگه قازغای چاه،

توشکای اول چاه اۉزره اۉزی ناگاه.

تاپسانگ نېچه شهرلار اۉزه شهْ‌لیک،

فقر اهلیگا ایله خــــــاک رهْ‌لیک.

وطن ترکینی بیر نفس ایلاما،

ینه رنج غربت هوس ایلامـا.

کیمنـی که ایلای دېرسانگ محرمینگ،

کۉپ ســینامای ایلا ماگیل همدمینگ.

شاه تیلار بۉلسا شــاه‌لیق قیلماق،

سپهی دین کېراکماس ایریلماق.

شهْ‌نی دېرلار ســــــپاه بیرلان گاه،

شاه اېماس دور یۉق اېرسه اندا سیاه

یاشنی فــــدا ایلا آتا  قاشیغا،

جسمنی قیل صدقه آنا باشیغا.

 شو موضوعده