سېوگی بازاری ۔ استاد محمد امین متېن شعرلریدن...
اېزگو
۲۰۱۷-۰۷-۱۱
علیشېر نوایی نینگ «خزاین المعانی»اثریدن (شعر)
اېزگو
۲۰۱۷-۰۳-۰۹
محمد عالم کۉهکن شعرلریدن...
اېزگو
۲۰۱۷-۰۲-۲۸
نوایی دُردانه‌لری
اېزگو
۲۰۱۷-۰۲-۲۷
قیزغیزستان‌لیک یاش شاعر رحیم جان علی ایجادیدن
اېزگو
۲۰۱۷-۰۲-۲۷
یاش شاعر ۔ دستگیر فرهود رباعي‌لریدن
اېزگو
۲۰۱۷-۰۲-۰۴