میرزا اولوغ بېک

افغانستان‌ده اۉزبېک تیلیده‌گی ایلک ادبي-بدیعي سایت

اې مُغني، چون نهان رازیم بیلورسین

اې کۉنگیل، اول آتشین عارضغه...

احمد یسوی نینگ حیاتی

احمد یسوی نینگ مقبره‌سی حقیده

احمد یسوي

علیشېر نوایی حیاتی

نوایی نامه

محمد تاج محمد سرپلي-اۉینه‌یلیک