بویوک عالم و متفکر شاعر امیر علیشېر نوایی میلادي ١٤٤١۔ییلی، فبروری آیی نینگ ٩۔سیده امیر تېمورنینگ کېنجه اۉغلی شاهرخ میرزا سلطنتی دوریده هرات شهریده دنیاگه کېلدی. آته‌سی غیاثالدین کیچکینه و اونینگ ایریم قرینداشلری تېموریلر درباریگه جوده یقین شخصلردن بۉلگن.

میرزا اولوغ بېک

افغانستان‌ده اۉزبېک تیلیده‌گی ایلک ادبي-بدیعي سایت

اې مُغني، چون نهان رازیم بیلورسین

اې کۉنگیل، اول آتشین عارضغه...

احمد یسوی نینگ حیاتی

احمد یسوی نینگ مقبره‌سی حقیده

احمد یسوي

علیشېر نوایی حیاتی

نوایی نامه

محمد تاج محمد سرپلي-اۉینه‌یلیک