اېر۔خاتین

برچین‌آی‌ اینده‌مه‌ی، ینه‌ اېشیککه قۉل چۉزدی. شونده، اۉرال‌بای اونینگ قۉلیدن اوشلب، ینه‌ اۉزیگه قره‌تدی۔ده، بېلیدن محکم قوچاقلب… اۉزی کۉکرتیرگن اۉشه‌ یاناقلریدن اۉپدی. لبلرینی برچین‌آی‌ نینگ لبلریگه اوزاق باسیب توردی.